Posts Tagged :

งานก่อสร้าง

หน้าที่ประจำของผู้ควบคุมงาน

หน้าที่ประจำของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

600 400 admin

หน้าที่ประจำของผู้ควบคุมงาน

    ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างดำเนินไปตามแบบ ข้อกำหนดและหลักวิชา ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดูแลให้การใช้วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทำรายงานประจำวัน ทำรายงานประจำสัปดาห์ ทำรายงานประจำเดือน ทำรายงานประจำงวด ทำ Progress Chart และแผนภูมิต่างๆ ทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของที่จำเป็น งานแต่ละเดือนหรือแต่ละงวดตรวจผลการทดสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม เช่น คอนกรีต และเหล็ก หากปรากฏว่าคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด ต้องรีบรายงานวิศวกรผู้รับผิดชอบโดยด่วน ก่อนจะมีการตรวจรับงานจะต้องตรวจสอบว่าผลงานมีปริมาณ และคุณภาพตรงตามงวดหรือไม่นอกจากมีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูป รายการ ข้อกำหนด และหลักวิชาแล้ว ผู้ควบคุมงานยังจะต้องเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดมาตรการป้องกันอันตรายต่างๆ มิให้เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินทั้งในเขตก่อสร้างและบริเวณข้างเคียง อีกทั้งต้องดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเช่นอย่าให้น้ำท่วมบริเวณ หรือสกปรกเต็มไปด้วยฝุ่น และต้องระวังอย่าให้ผู้ที่อาศัยข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนรำคาญเป็นอันขาดรวบรวมปัญหาและข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้และอุปสรรคต่างๆ เสนอต่อวิศวกร สถาปนิก หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วแต่กรณีในกรณีที่กำหนดให้ผู้รับเหมาทำแผนการทำงาน เช่น CPM จะต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าการทำงานตรงตามเป้าหมายที่เขียนไว้หรือไม่หากปรากฏว่างานล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องพยายามหาสาเหตุให้พบเพื่อหาวิธีแก้ไข การไม่เข้าใจหน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของผู้ควบคุมงานไว้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังมีผู้สับสนกันมากพอสมควร ทำให้เกิดการลักลั่นกัน แม้ในบริษัทหรือหน่วยงานเดียวกันยังเข้าใจไม่เหมือนกัน บางรายทำงานเหมือนคนส่งหนังสือ (Messenger) คือไม่ใช้ความรู้ของตนเองเลย เมื่อมีคำถามจากผู้รับจ้างก่อสร้าง ก็จะทำหน้าที่จัดส่งคำถามนั้นไปยังผู้ออกแบบหรือเจ้าของโครงการไม่ว่าคำถามนั้นจะง่ายเพียงใด ในทางตรงกันข้ามบางรายทำเป็นพหูสูตรไปเลย เมื่อมีคำถามแบบเดียวกันเข้ามาก็ตัดสินใจเอง และตอบคำถามเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเข้าใจ concept ของแบบหรือไม่ก็ตามบางรายเคยมีตัวอย่างผู้ควบคุมงานสั่งแก้แบบเหล็กพื้นจากธรรมดา (Simply Supported Stab) ซึ่งเหล็กจะต้องอยู่ล่าง เป็นพื้นยื่น (Cantilevered Slab) เพราะดูรูปกลับทางแล้วเข้าใจว่าผู้ออกแบบได้ออกแบบเป็นพื้นยื่นสองข้างมาชนกัน จึงเปลี่ยนเป็นเหล็กอยู่ข้างบนเคราะห์ดีที่ผู้ออกแบบมาเห็นทันจึงไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ก็มี เพราะฉะนั้นการกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนเลยค่อนช้างจะลำบาก ผู้ควบคุมงานควรจะใช้ความรู้ทางช่างพอสมควรสิ่งใดที่แน่ใจ 100% ก็สั่งการได้ สิ่งใดที่สงสัยแม้เล็กน้อยก็ควรถามผู้ออกแบบ หรือเจ้าของโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นแล้วแต่กรณี แต่ระวังอย่าให้ เขาว่าได้ว่าทำงานเหมือนคนส่งเอกสารก็แล้วกัน

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนสอง)

600 400 admin

ผู้ควบคุมงาน

ในที่นี้ผู้ควบคุมงานหมายถึงผู้แทนผู้ว่าจ้างอาจเป็นบุคคลคนเดียวสำหรับงานขนาดเล็ก หรือกลุ่มบุคคล หรือสำนักงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาสำหรับงานขนาดใหญ่ โดยจะเป็นชุดเดียวกับผู้ออกแบบ หรือคนละชุดก็ได้หรืออาจอยู่ในกลุ่มของผู้จัดการก่อสร้าง, CM (Construction Manager) ผู้บริหารโครงการPM (Project Manager) ก็ได้ มีหน้าที่หลักคอยควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดและหลักวิชานอกจากนั้น จะต้องดูให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย หากพบอุปสรรคควรร่วมมือกันหาวิธีแก้ไขทันทีเพื่อให้งานคล่องตัว ไม่ใช่รอให้ทำผิดแล้วจึงค่อยจับผิดในภายหลัง ในกรณีเช่นนั้นการแก้ไขกระทำได้ยากและสิ้นค่าใช้จ่ายมากทั้งยังทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆ โดยไม่เกิดประโยชน์ใด และทำให้เกิดปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์ขึ้น ซึ่งย่อมจะไม่เป็นผลดีแก่ทุกๆ ฝ่าย

คุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณสมบัติดังนี้

ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพไม่ใช้ความรู้ในทางที่ผิด
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกข้อโดยเคร่งครัด
ไม่ใช้อารมณ์ในการปฏิบัติงาน
ให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
มีความรับผิดชอบต่องาน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ  ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้างในระดับหนึ่งเพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปโดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด
มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สิ่งที่ผู้ควบคุมงานพึงปฏิบัติ

ศึกษาแบบ ข้อกำหนด และสัญญา โดยละเอียดล่วงหน้าก่อนที่งานก่อสร้างนั้นจะเริ่มหากพบว่ามีข้อขัดแย้งกันเองในแบบหรือ กำหนดหรือสงสัยว่าจะมีข้อผิดพลาด จะรีบรายงานต่อผู้ออกแบบเพื่อขอคำวินิจฉัยทันศึกษาค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้อย่างละเอียดทำรายการย่อสำคัญ ๆ ที่จะต้องอ้างชิงบ่อยๆ และย่อแบบส่วนที่กำลังก่อสร้างเอาติดตัวไว้ตลอดเวลา จะสะดวกมากในการตรวจงานหมั่นตรวจวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพตรงตามตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่ หากไม่ตรงจะต้องรีบสั่งเปลี่ยน โดยด่วน ไม่ควรปล่อยให้ใช้จนมากแล้วจึงจะสั่งรื้อและถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น และเห็นว่าไม่สามารถจะรื้อเปลี่ยนได้จะต้องรีบแจ้งวิศวกร หรือ สถาปนิกผู้รับผิดชอบทันทีเพื่อพิจารณาหาวิธีแก้ไข ร่วมมือกับผู้รับเหมาก่อสร้างหามาตรการก่อสร้างที่จะทำให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วและประหยัดเพื่อให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการ

รูปแบบการก่อสร้าง1

เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนแรก)

600 400 admin

เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนแรก)
   ในงานก่อสร้างทั่วไปจะมีผู้เกี่ยวข้องโดยตรง กับงานอยู่ 5 ฝ่ายคือ เจ้าของโครงการผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาก่อสร้าง ในที่นี้จะเน้นเรื่องผู้ควบ คุมงานเพียงเรื่องเดียว

1.1 การออกแบบหรือผู้ออกแบบ
     หมายถึงวิศวกร สถาปนิก บริษัทหรือสำนักงานที่ปรึกษา ทำหน้าที่ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและหรีอวิศวกรรมสาขาต่างๆจัดทำบทกำหนดหรือรายละเอียดประกอบแบบ ประมาณราคา และให้คำปรึกษาในการประกวดราคาตลอดจนตรวจงานก่อสร้างเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม และให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นในขณะก่อสร้างอย่างไรก็ดี ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่แบบทุกแผ่นจะถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีที่ผิดเลย แบบที่ดีจะมีผิดและขัดแย้งกันน้อยที่สุด และเฉพาะส่วนปลีกย่อยเท่านั้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำแบบสร้างจริง (Asbuiilt Drawing) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่ผิดจากแบบจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกแบบก่อนทุกครั้ง แต่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้ผู้ออกแบบจะกระทำได้ในขอบเขตจำกัด และต้องเกิดผลดีต่อฝ่ายเจ้าของโครงการหรือเป็นการดัดแปลงเพื่อเข้ากับสภาวะแวดล้อมซึ่งแตกต่างจากขณะออกแบบ เช่น ขณะออกแบบบริเวณที่จะก่อสร้างเป็นพื้นที่ราบปราศจากอุปสรรคใด ๆ แต่เมื่อลงมือขุดฐานรากกลับพบท่อประปา หรือ
สาธารณูปโภคอื่นๆ หรือพบว่าสภาพดินแดกต่างกับผลที่ได้จากการเจาะสำรวจเป็นอันมากทำให้ต้องตัดแปลงฐานรากเพื่อให้เหมาะกับสภาวะแวดล้อมเหล่านี้เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะต้องบันทึกเป็น ลายลักษณ์อักษรแล้วส่งสำเนาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและเพื่อทำ Asbuilt Drawing แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นผลให้ต้องมีการเพิ่มหรือลดวงเงินจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าของโครงการเสียก่อน โดยเฉพาะถ้าเป็นงานราชการจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบปฏิบัติทุกประการ นอกจากนั้น ผู้ออกแบบมีหน้าที่ให้ความเห็นในการขออนุมัติใช้วัสดุทุกชนิดที่ระบุในแบบหรือข้อกำหนด ซึ่งผู้รับเหมาเสนอ โดยผ่านการกลั่นกรองจากผู้ควบคุมงานชั้นหนึ่งก่อน เช่น ส่วนผสมคอนกรีตเหล็กเสริม ลิฟต์ สุขภัณฑ์ จนถึง สี กลอนกุญแจ ฯลฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าของ งานอนุมัติอีกชั้นหนึ่ง

1.2 ผู้บริหารโครงการ
     เป็นหน่วยงานขนาดย่อมถึงใหญ่ มีวิศวกรสาขาต่างๆ สถาปนิก เศรษฐกร ผู้ประมาณราคา ช่างเขียนแบบ ฯลฯ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้เจ้าของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการก่อสร้างนับตั้งแต่ทำการศึกษาความเป็นไปได้ การคัดเลือกผู้ออกแบบ การทำประมาณราคาเป็นขั้นตอน ให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นแก่ผู้ออกแบบในฐานะที่ปรึกษาของเจ้าของโครงการ ควบคุมค่าก่อสร้างให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ ทำการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างขั้นแรก (Prequalification) จัดทำเอกสารประกวดราคาและเอกสารสัญญาดำเนินการประกวดราคาต่อรองและเซ็นสัญญาในบางครั้งรวมหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างด้วยนอกจากนั้น ยังเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับและจ่ายเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างที่ตนรับผิดชอบอยู่อาจกล่าวได้ว่าทำหน้าที่ทุกชนิดยกเว้นการออกแบบและแก้ไขแบบเท่านั้น ฉะนั้นอาคารจะถูกหรือแพง การก่อสร้างจะออกมาดีหรือไม่ดีผู้บริหารโครงการมีส่วนร่วมอยู่มาก

คาดการณ์การก่อสร้างในปี 2022

คาดการณ์การก่อสร้างในปี 2022 ว่าจะเป็นอย่างไร

600 400 admin

คาดการณ์การก่อสร้างในปี 2022 ว่าจะเป็นอย่างไร

     โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในปีนี้ มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา การลงทุนด้านการขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากภาครัฐ มีแนวโน้มว่าจะรวมถึงการก่อสร้างทางหลวงและถนน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง พลังงานและพลังงานทางเลือก ผู้รับเหมาทั่วไปที่เกี่ยวข้องและสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ยังคาดว่าตลาดการก่อสร้างจะเติบโตในระดับปานกลาง แม้ว่าจะไม่ใช่ภาพที่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

     คาดการณ์ว่าหมวดการก่อสร้างที่เติบโตได้น้อยในปีก่อนๆ ที่สุดจะกลับมาขายปลีกได้มากขึ้นอีกครั้งในปีนี้ ในส่วนการขายปลีกของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การก่อสร้างถนน ตึกสูงและอาคารสำนักงาน หรือการก่อสร้างที่พักอาศัย ก็มีโอกาสกลับมาเติบโตได้มากขึ้นในปีนี้ เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีการเติบโตอยู่แล้วในทุกปี

     หลังจากประเทศได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจชลอตัวในช่วงที่ผ่านมา เราก็ได้แต่หวังว่าการก่อสร้างจะขยายตัวและทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างที่ควรจะเป็น