News

ข่าวสารและบทความเกี่ยวกับงานก่อสร้าง การสร้างถนน และอื่นๆ
Sannki ปั๊มคอนกรีต
ปั๊มคอนกรีต เครื่องมือช่วยการเทปูนในพื้นที่เฉพาะ
600 400 admin

     ปั๊มคอนกรีตเป็นเครื่องจักรประเภทหนึ่งที่ใช้ในการถ่ายโอนคอนกรีตจากรถผสมไปยังตำแหน่งเฉพาะ มักใช้ในโครงการก่อสร้างเพื่อเทคอนกรีตลงในแบบหรือแม่พิมพ์ที่ต้องการ ปั๊มคอนกรีตประกอบด้วยปั๊มและสายยางที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายคอนกรีตจากรถบรรทุกไปยังตำแหน่งที่ต้องการ      มีประโยชน์หลายประการในการใช้ปั๊มคอนกรีตในโครงการก่อสร้าง ข้อดีอย่างหนึ่งคือเร็วกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีการเทคอนกรีตแบบดั้งเดิมมาก การใช้ปั๊มทำให้สามารถวางคอนกรีตได้ตรงจุดที่ต้องการโดยไม่ต้องใช้แรงงานคน สิ่งนี้สามารถประหยัดเวลาและลด…

read more
ผสมคอนกรีต
ปัญหาที่อาจจะเกิดระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างกับผู้ควบคุมงาน
600 400 admin

     ปัญหาหรือข้อขัดแย้งในที่นี้ หมายถึงระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างกับผู้ควบคุมงาน ในกรณีที่แบบขัดแย้งกันหรือข้อกำหนด (Specifications) ไม่ตรงกับที่ระบุในแบบ หรือรายละเอียดในข้อกำหนดขัดแย้งกันเอง จะต้องส่งเรื่องให้ผู้ออกแบบเป็นผู้ตัดสิน แต่ในเรื่องของความพอดีทางหลักวิชาฝีมือและหลักปฏิบัติมักจะเกิดความขัดแย้งกันอยู่เสมอ เช่น สนิมเหล็กแค่ไหนจึงจะยอมรับได้ แค่ไหนต้องใช้กระดทรายขัดออก แค่ไหนต้องใช้พ่นด้วยทราย (Sand Blast) หรือแค่ไหนจะต้องรื้อทิ้ง หรือส่วนผสมคอนกรีตขนาดไหนพอดี ขนาดไหนเหลวหรือขั้นเกินไป …

read more
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
600 400 admin

     เรื่องขั้นตอนการทำงานนี้ หากเกิดการผิดพลาดมักทำให้เกิดความล่าช้า สับสน หรือแม้แต่อาจจะเกิดการวิบัติก็ได้ ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า ในการก่อสร้างอาคาร จะมีบุคคลหลายฝ่ายที่ทำงานพร้อมๆ กัน นับตั้งแต่เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษาของเจ้าของโครงการวิศวกรคิดราคา (Value Engineer) ผู้ออกแบบทางสถาปัตยกรรม และวิศวกรรม ทุกระบบผู้รับเหมาใหญ่ และผู้รับเหมาย่อย (เช่นงาน ระบบต่าง ๆ) ผู้ควบคุมงาน ฝ่ายการตลาด ฯลฯ ฉะนั้น การประสานงานเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งผู้ที่ทำน้าที่บริหารโครงการ ( Project Manager) จะต้องจัดวางรู…

read more
งานก่อสร้างและผู้รับเหมา
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ
1024 512 admin

     วิธีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง      เมื่อทราบหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแล้ว ก็ควรพิจารณาว่าทุกฝ่ายจะปฏิบัติงานร่วมกันอย่างไรจึงจะได้ผลสมความมุ่งหมาย ในการปฏิบัติงานก่อสร้างทุกแห่งมักพบปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเสมอ เช่น แบบขัดแย้งกัน คุณภาพวัสดุไม่ตรงตามที่ระบุในข้อกำหนด ผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือหลักวิชาช่าง ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมามีความเห็นชัดแย้งกัน เป็นต้น ฉะนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปด้วยดี ควรจัดให…

read more
หน้าที่ประจำของผู้ควบคุมงาน
หน้าที่ประจำของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
600 400 admin

หน้าที่ประจำของผู้ควบคุมงาน     ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างดำเนินไปตามแบบ ข้อกำหนดและหลักวิชา ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดูแลให้การใช้วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทำรายงานประจำวัน ทำรายงานประจำสัปดาห์ ทำรายงานประจำเดือน ทำรายงานประจำงวด ทำ Progress Chart และแผนภูมิต่างๆ ทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของที่จำเป็น งานแต่ละเดือนหรือแต่ละงวดตรวจผลการทดสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม เช่น คอนกรีต และเหล็ก หากปรากฏว่าคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด ต้องรี…

read more
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนสอง)
600 400 admin

ผู้ควบคุมงาน ในที่นี้ผู้ควบคุมงานหมายถึงผู้แทนผู้ว่าจ้างอาจเป็นบุคคลคนเดียวสำหรับงานขนาดเล็ก หรือกลุ่มบุคคล หรือสำนักงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาสำหรับงานขนาดใหญ่ โดยจะเป็นชุดเดียวกับผู้ออกแบบ หรือคนละชุดก็ได้หรืออาจอยู่ในกลุ่มของผู้จัดการก่อสร้าง, CM (Construction Manager) ผู้บริหารโครงการPM (Project Manager) ก็ได้ มีหน้าที่หลักคอยควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดและหลักวิชานอกจากนั้น จะต้องดูให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย หากพบอุปสรรคควรร่วมมือกันหาวิธีแก้ไขทันทีเพื่อให้งานคล่องตัว ไ…

read more
รูปแบบการก่อสร้าง1
เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนแรก)
600 400 admin

เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนแรก)    ในงานก่อสร้างทั่วไปจะมีผู้เกี่ยวข้องโดยตรง กับงานอยู่ 5 ฝ่ายคือ เจ้าของโครงการผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาก่อสร้าง ในที่นี้จะเน้นเรื่องผู้ควบ คุมงานเพียงเรื่องเดียว 1.1 การออกแบบหรือผู้ออกแบบ      หมายถึงวิศวกร สถาปนิก บริษัทหรือสำนักงานที่ปรึกษา ทำหน้าที่ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและหรีอวิศวกรรมสาขาต่างๆจัดทำบทกำหนดหรือรายละเอียดประกอบแบบ ประมาณราคา และให้คำปรึกษาในการประกวดราคาตลอดจนตรวจงานก่อสร้างเป็นครั…

read more
คาดการณ์การก่อสร้างในปี 2022
คาดการณ์การก่อสร้างในปี 2022 ว่าจะเป็นอย่างไร
600 400 admin

คาดการณ์การก่อสร้างในปี 2022 ว่าจะเป็นอย่างไร      โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในปีนี้ มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา การลงทุนด้านการขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากภาครัฐ มีแนวโน้มว่าจะรวมถึงการก่อสร้างทางหลวงและถนน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง พลังงานและพลังงานทางเลือก ผู้รับเหมาทั่วไปที่เกี่ยวข้องและสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ยังคาดว่าตลาดการก่อสร้างจะเติบโตในระดับปานกลาง แม้ว่าจะไม่ใช่ภาพที่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง      คาดการณ์ว่าหมวดการก่อสร้างที่เติบโตได้น้อยใน…

read more
เครื่องมือก่อสร้างและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
600 400 admin

เครื่องมือก่อสร้างและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องมือดพื่อความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับช่างก่อสร้างมาเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปีมาแล้ว และแน่นอนว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของมนุษย์ในการสร้างเกือบทุกสิ่งบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์ หรือจะเป็นช่างมือใหม่ เตรื่องมือก่อสร้างที่ปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นสำหรับโครงการก่อสร้างเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย สถิติของแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บในสถานที่ก่อสร้างมีมากถึง 20,000-40,000 ครั้งต่อปี จากการใช้เครื่องมือก่อสร…

read more
ปั๊มคอนกรีต
ประโยชน์ของการใช้ปั๊มคอนกรีตเทคอนกรีต
600 400 admin

ประโยชน์ของการใช้ปั๊มคอนกรีตเทคอนกรีต การใช้ปั๊มคอนกรีตมีประโยชน์มากมายในงานก่อสร้างต่างๆ ตัวอย่างเช่น     • ในพื้นที่ก่อสร้าง คุณสามารถวางคอนกรีตให้ไกลและสูงขึ้นได้ • ทำงานได้ต่อเนื่อง สามารถเทคอนกรีตได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้าย • ง่ายกว่าที่จะเทคอนกรีตปริมาณน้อยกว่าในหลายจุด เนื่องจากไซต์งานบางแห่งอาจต้องการใช้คนงานน้อยลงในการเทคอนกรีต • คอนกรีตเคลื่อนที่เร็วขึ้นจากต้นทางไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะเท ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น • ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่นในพื้นที่ที่เครนไ…

read more
รถบดถนน เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการก่อสร้างถนน
600 400 admin

รถบดถนน เครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการก่อสร้างถนน      รถบดถนน หรือ รถบดเดินตาม เป็นอุปกรณ์สำคัญหลักในการสร้างถนน รถบดจะทำหน้าที่ให้วัสดุต่างๆ อย่างเช่น กรวด ยาง และส่วนประกอบอื่นๆถูกบีบอัดในระดับที่สม่ำเสมอ โดยปกติ รถบดถนนและรถบดเดินตามจะประกอบด้วยลูกกลิ้งและดรีมโลหะอย่างน้อย 1 ชิ้น อาจจะขึ้นอยู่กับหน้างานและความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ให้ลูกกลิ้งบดให้พื้นผิวการทำงานเรียบ      ทั้งนี้ รถบดถนนนั้นอาจจะดูเหมือนเป็นเครื่องมือการสร้างถนนที่ทันสมัย แต่เชื่อหรือไม่ว่า รถบดถนนนั้นมีการใช้งานกันมานานหลายศตว…

read more
เหตุผลดีๆ ที่ควรใช้ปั๊มคอนกรีตในงานก่อสร้าง
600 400 admin

เหตุผลดีๆ ที่ควรใช้ปั๊มคอนกรีตในงานก่อสร้าง ต้องใช้งานคอนกรีตในพื้นที่งานที่จำกัด บางงานก่อสร้างอาจจะมีข้อจำกัดด้านสถานที่ผสมคอนกรีต คุณไม่อาจวางเครื่องผสมคอนกรีตไว้ใกล้พอที่จะสามารถเทคอนกรีตได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องปกติในสถานที่ก่อสร้างที่ตั้งอยู่ใกล้เมือง หรือมีที่พักอาศัยโดยรอบ ปั๊มคอนกรีตจะเข้ามาช่วยงานของคุณให้ลุล่วงไปได้อย่างดี จำนวนแรงงานที่จำกัด รถเข็นล้อเดียวสำหรับงานก่อสร้างอาจจะเป็นตัวช่วยในงานก่อสร้างได้ดี แต่การที่ต้องใช้รถเข็นบรรจุคอนกรีตหนักๆเข็นไปรอบๆไซต์งานก็เป็นเรื่องที่ยากลำบ…

read more