บทความปั๊มคอนกรีต

บทความปั๊มคอนกรีต วิธีการใช้งาน ข้อดีและประโยชน์ของการใช้งานปั๊มคอนกรีต

หน้าที่ประจำของผู้ควบคุมงาน

หน้าที่ประจำของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

600 400 admin

หน้าที่ประจำของผู้ควบคุมงาน

    ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างดำเนินไปตามแบบ ข้อกำหนดและหลักวิชา ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดูแลให้การใช้วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทำรายงานประจำวัน ทำรายงานประจำสัปดาห์ ทำรายงานประจำเดือน ทำรายงานประจำงวด ทำ Progress Chart และแผนภูมิต่างๆ ทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของที่จำเป็น งานแต่ละเดือนหรือแต่ละงวดตรวจผลการทดสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม เช่น คอนกรีต และเหล็ก หากปรากฏว่าคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด ต้องรีบรายงานวิศวกรผู้รับผิดชอบโดยด่วน ก่อนจะมีการตรวจรับงานจะต้องตรวจสอบว่าผลงานมีปริมาณ และคุณภาพตรงตามงวดหรือไม่นอกจากมีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูป รายการ ข้อกำหนด และหลักวิชาแล้ว ผู้ควบคุมงานยังจะต้องเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดมาตรการป้องกันอันตรายต่างๆ มิให้เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินทั้งในเขตก่อสร้างและบริเวณข้างเคียง อีกทั้งต้องดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเช่นอย่าให้น้ำท่วมบริเวณ หรือสกปรกเต็มไปด้วยฝุ่น และต้องระวังอย่าให้ผู้ที่อาศัยข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนรำคาญเป็นอันขาดรวบรวมปัญหาและข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้และอุปสรรคต่างๆ เสนอต่อวิศวกร สถาปนิก หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วแต่กรณีในกรณีที่กำหนดให้ผู้รับเหมาทำแผนการทำงาน เช่น CPM จะต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าการทำงานตรงตามเป้าหมายที่เขียนไว้หรือไม่หากปรากฏว่างานล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องพยายามหาสาเหตุให้พบเพื่อหาวิธีแก้ไข การไม่เข้าใจหน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของผู้ควบคุมงานไว้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังมีผู้สับสนกันมากพอสมควร ทำให้เกิดการลักลั่นกัน แม้ในบริษัทหรือหน่วยงานเดียวกันยังเข้าใจไม่เหมือนกัน บางรายทำงานเหมือนคนส่งหนังสือ (Messenger) คือไม่ใช้ความรู้ของตนเองเลย เมื่อมีคำถามจากผู้รับจ้างก่อสร้าง ก็จะทำหน้าที่จัดส่งคำถามนั้นไปยังผู้ออกแบบหรือเจ้าของโครงการไม่ว่าคำถามนั้นจะง่ายเพียงใด ในทางตรงกันข้ามบางรายทำเป็นพหูสูตรไปเลย เมื่อมีคำถามแบบเดียวกันเข้ามาก็ตัดสินใจเอง และตอบคำถามเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเข้าใจ concept ของแบบหรือไม่ก็ตามบางรายเคยมีตัวอย่างผู้ควบคุมงานสั่งแก้แบบเหล็กพื้นจากธรรมดา (Simply Supported Stab) ซึ่งเหล็กจะต้องอยู่ล่าง เป็นพื้นยื่น (Cantilevered Slab) เพราะดูรูปกลับทางแล้วเข้าใจว่าผู้ออกแบบได้ออกแบบเป็นพื้นยื่นสองข้างมาชนกัน จึงเปลี่ยนเป็นเหล็กอยู่ข้างบนเคราะห์ดีที่ผู้ออกแบบมาเห็นทันจึงไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ก็มี เพราะฉะนั้นการกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนเลยค่อนช้างจะลำบาก ผู้ควบคุมงานควรจะใช้ความรู้ทางช่างพอสมควรสิ่งใดที่แน่ใจ 100% ก็สั่งการได้ สิ่งใดที่สงสัยแม้เล็กน้อยก็ควรถามผู้ออกแบบ หรือเจ้าของโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นแล้วแต่กรณี แต่ระวังอย่าให้ เขาว่าได้ว่าทำงานเหมือนคนส่งเอกสารก็แล้วกัน

รูปแบบการก่อสร้าง1

เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนแรก)

600 400 admin

เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนแรก)
   ในงานก่อสร้างทั่วไปจะมีผู้เกี่ยวข้องโดยตรง กับงานอยู่ 5 ฝ่ายคือ เจ้าของโครงการผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาก่อสร้าง ในที่นี้จะเน้นเรื่องผู้ควบ คุมงานเพียงเรื่องเดียว

1.1 การออกแบบหรือผู้ออกแบบ
     หมายถึงวิศวกร สถาปนิก บริษัทหรือสำนักงานที่ปรึกษา ทำหน้าที่ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและหรีอวิศวกรรมสาขาต่างๆจัดทำบทกำหนดหรือรายละเอียดประกอบแบบ ประมาณราคา และให้คำปรึกษาในการประกวดราคาตลอดจนตรวจงานก่อสร้างเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม และให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นในขณะก่อสร้างอย่างไรก็ดี ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่แบบทุกแผ่นจะถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีที่ผิดเลย แบบที่ดีจะมีผิดและขัดแย้งกันน้อยที่สุด และเฉพาะส่วนปลีกย่อยเท่านั้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำแบบสร้างจริง (Asbuiilt Drawing) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่ผิดจากแบบจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกแบบก่อนทุกครั้ง แต่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้ผู้ออกแบบจะกระทำได้ในขอบเขตจำกัด และต้องเกิดผลดีต่อฝ่ายเจ้าของโครงการหรือเป็นการดัดแปลงเพื่อเข้ากับสภาวะแวดล้อมซึ่งแตกต่างจากขณะออกแบบ เช่น ขณะออกแบบบริเวณที่จะก่อสร้างเป็นพื้นที่ราบปราศจากอุปสรรคใด ๆ แต่เมื่อลงมือขุดฐานรากกลับพบท่อประปา หรือ
สาธารณูปโภคอื่นๆ หรือพบว่าสภาพดินแดกต่างกับผลที่ได้จากการเจาะสำรวจเป็นอันมากทำให้ต้องตัดแปลงฐานรากเพื่อให้เหมาะกับสภาวะแวดล้อมเหล่านี้เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะต้องบันทึกเป็น ลายลักษณ์อักษรแล้วส่งสำเนาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและเพื่อทำ Asbuilt Drawing แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นผลให้ต้องมีการเพิ่มหรือลดวงเงินจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าของโครงการเสียก่อน โดยเฉพาะถ้าเป็นงานราชการจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบปฏิบัติทุกประการ นอกจากนั้น ผู้ออกแบบมีหน้าที่ให้ความเห็นในการขออนุมัติใช้วัสดุทุกชนิดที่ระบุในแบบหรือข้อกำหนด ซึ่งผู้รับเหมาเสนอ โดยผ่านการกลั่นกรองจากผู้ควบคุมงานชั้นหนึ่งก่อน เช่น ส่วนผสมคอนกรีตเหล็กเสริม ลิฟต์ สุขภัณฑ์ จนถึง สี กลอนกุญแจ ฯลฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าของ งานอนุมัติอีกชั้นหนึ่ง

1.2 ผู้บริหารโครงการ
     เป็นหน่วยงานขนาดย่อมถึงใหญ่ มีวิศวกรสาขาต่างๆ สถาปนิก เศรษฐกร ผู้ประมาณราคา ช่างเขียนแบบ ฯลฯ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้เจ้าของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการก่อสร้างนับตั้งแต่ทำการศึกษาความเป็นไปได้ การคัดเลือกผู้ออกแบบ การทำประมาณราคาเป็นขั้นตอน ให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นแก่ผู้ออกแบบในฐานะที่ปรึกษาของเจ้าของโครงการ ควบคุมค่าก่อสร้างให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ ทำการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างขั้นแรก (Prequalification) จัดทำเอกสารประกวดราคาและเอกสารสัญญาดำเนินการประกวดราคาต่อรองและเซ็นสัญญาในบางครั้งรวมหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างด้วยนอกจากนั้น ยังเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับและจ่ายเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างที่ตนรับผิดชอบอยู่อาจกล่าวได้ว่าทำหน้าที่ทุกชนิดยกเว้นการออกแบบและแก้ไขแบบเท่านั้น ฉะนั้นอาคารจะถูกหรือแพง การก่อสร้างจะออกมาดีหรือไม่ดีผู้บริหารโครงการมีส่วนร่วมอยู่มาก

ปั๊มคอนกรีต

ประโยชน์ของการใช้ปั๊มคอนกรีตเทคอนกรีต

600 400 admin

ประโยชน์ของการใช้ปั๊มคอนกรีตเทคอนกรีต

การใช้ปั๊มคอนกรีตมีประโยชน์มากมายในงานก่อสร้างต่างๆ ตัวอย่างเช่น
    • ในพื้นที่ก่อสร้าง คุณสามารถวางคอนกรีตให้ไกลและสูงขึ้นได้
• ทำงานได้ต่อเนื่อง สามารถเทคอนกรีตได้แม้ในสภาพอากาศเลวร้าย
• ง่ายกว่าที่จะเทคอนกรีตปริมาณน้อยกว่าในหลายจุด เนื่องจากไซต์งานบางแห่งอาจต้องการใช้คนงานน้อยลงในการเทคอนกรีต
• คอนกรีตเคลื่อนที่เร็วขึ้นจากต้นทางไปยังตำแหน่งที่ต้องการจะเท ช่วยให้งานเสร็จเร็วขึ้น
• ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เข้าถึงยาก เช่นในพื้นที่ที่เครนไม่สามารถเข้าถึงได้
• การประหยัดเวลาอาจทำให้คุณทำงานบนไซต์งานหลายแห่งในหนึ่งวันได้สำเร็จ ซึ่งช่วยลดต้นทุนได้
    • ไม่มีงานใดที่ใหญ่หรือเล็กเกินไปที่ปั๊มคอนกรีตรับไม่ได้ ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ผู้จัดการโครงการจะพบว่ามีการ          • ประหยัดต้นทุนโดยรวมในการใช้ปั๊มคอนกรีตในไซต์งาน แม้ว่าการใช้ปั๊มคอนกรีตเทคอนกรีตจะมีราคาแพงกว่าวิธีการเทแบบอื่นๆ แต่การประหยัดแรงงานและเวลาก็สามารถชดเชยบริการได้มากกว่า

ในบางกรณี การใช้ปั๊มคอนกรีตเทคอนกรีตอาจเป็นทางออกเดียวที่สมเหตุสมผลสำหรับไซต์งานที่ท้าทายและมีข้อจำกัดในการทำงานก่อสร้าง

เหตุผลดีๆ ที่ควรใช้ปั๊มคอนกรีตในงานก่อสร้าง

600 400 admin

เหตุผลดีๆ ที่ควรใช้ปั๊มคอนกรีตในงานก่อสร้าง

ต้องใช้งานคอนกรีตในพื้นที่งานที่จำกัด
บางงานก่อสร้างอาจจะมีข้อจำกัดด้านสถานที่ผสมคอนกรีต คุณไม่อาจวางเครื่องผสมคอนกรีตไว้ใกล้พอที่จะสามารถเทคอนกรีตได้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องปกติในสถานที่ก่อสร้างที่ตั้งอยู่ใกล้เมือง หรือมีที่พักอาศัยโดยรอบ ปั๊มคอนกรีตจะเข้ามาช่วยงานของคุณให้ลุล่วงไปได้อย่างดี
จำนวนแรงงานที่จำกัด
รถเข็นล้อเดียวสำหรับงานก่อสร้างอาจจะเป็นตัวช่วยในงานก่อสร้างได้ดี แต่การที่ต้องใช้รถเข็นบรรจุคอนกรีตหนักๆเข็นไปรอบๆไซต์งานก็เป็นเรื่องที่ยากลำบากและต้องใช้พลังงานค่อนข้างมาก หากคุณอยากให้งานก่อสร้างของคุณเสร็จตามกำหนดเวลา และประหยัดแรงงาน ปั๊มคอนกรีตเป็นตัวช่วยที่ดีมาก
พื้นที่ที่เข้าถึงลำบาก
แม้ว่าคุณจะมีแรงงานเป็นจำนวนมากที่จะเข็นรถบรรจุคอนกรีตไปรอบๆไซต์งานของคุณ แต่แน่นอนว่าในไซต์งานนั้นต้องมีพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก นั่นต้องเป็นปัญหาอย่างแน่นอน
กำหนดส่งงานใกล้เข้ามาแล้ว
หากโครงงานของคุณมีกำหนดงานที่เริ่มกระชั้นชิดเข้ามาแล้ว ปั๊มคอนกรีตจะช่วยให้งานก่อสร้างของคุณเสร็จได้ตามกำหนดเวลา เพราะปั๊มคอนกรีตจะช่วยลดเวลาการทำงานก่อสร้างของคุณได้เป็นอย่างมาก
     และมีเหตุผลที่ดีอีกมากมายที่ปั๊มคอนกรีตจะช่วยให้งานก่อสร้างของคุณสะดวกสบายและประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในหลายๆกรณี