Concrete Pump

ปั๊มคอนกรีต และ อะไหล่ปั๊มคอนกรีต

บริการรถปั๊มคอนกรีต บูมปั๊ม โมลีปั๊ม รวมถึงอะไหล่คุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการให้บริการมาอย่างยาวนาน และหาอุปกรณ์ เครื่องจักรและการก่อสร้างแบบเร่งด่วน

ผสมคอนกรีต
ปัญหาที่อาจจะเกิดระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างกับผู้ควบคุมงาน
600 400 admin

     ปัญหาหรือข้อขัดแย้งในที่นี้ หมายถึงระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างกับผู้ควบคุมงาน ในกรณีที่แบบขัดแย้งกันหรือข้อกำหนด (Specifications) ไม่ตรงกับที่ระบุในแบบ หรือรายละเอียดในข้อกำหนดขัดแย้งกันเอง จะต้องส่งเรื่องให้ผู้ออกแบบเป็นผู้ตัดสิน แต่ในเรื่องของความพอดีทางหลักวิชาฝีมือและหลักปฏิบัติมักจะเกิดความข…

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
600 400 admin

     เรื่องขั้นตอนการทำงานนี้ หากเกิดการผิดพลาดมักทำให้เกิดความล่าช้า สับสน หรือแม้แต่อาจจะเกิดการวิบัติก็ได้ ตามที่ได้กล่าวแล้วว่า ในการก่อสร้างอาคาร จะมีบุคคลหลายฝ่ายที่ทำงานพร้อมๆ กัน นับตั้งแต่เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษาของเจ้าของโครงการวิศวกรคิดราคา (Value Engineer) ผู้ออกแบบทางสถาปัตยกรรม และวิศว…

งานก่อสร้างและผู้รับเหมา
การปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ
1024 512 admin

     วิธีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมาก่อสร้าง และเจ้าของโครงการ หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง      เมื่อทราบหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแล้ว ก็ควรพิจารณาว่าทุกฝ่ายจะปฏิบัติงานร่วมกันอย่างไรจึงจะได้ผลสมความมุ่งหมาย ในการปฏิบัติงานก่อสร้างทุกแห่งมักพบปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเสมอ เช่น แบบ…