Posts Tagged :

เครื่องมือก่อสร้าง/

รูปแบบการก่อสร้าง1

เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนแรก)

600 400 admin

เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนแรก)
   ในงานก่อสร้างทั่วไปจะมีผู้เกี่ยวข้องโดยตรง กับงานอยู่ 5 ฝ่ายคือ เจ้าของโครงการผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาก่อสร้าง ในที่นี้จะเน้นเรื่องผู้ควบ คุมงานเพียงเรื่องเดียว

1.1 การออกแบบหรือผู้ออกแบบ
     หมายถึงวิศวกร สถาปนิก บริษัทหรือสำนักงานที่ปรึกษา ทำหน้าที่ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและหรีอวิศวกรรมสาขาต่างๆจัดทำบทกำหนดหรือรายละเอียดประกอบแบบ ประมาณราคา และให้คำปรึกษาในการประกวดราคาตลอดจนตรวจงานก่อสร้างเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม และให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นในขณะก่อสร้างอย่างไรก็ดี ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่แบบทุกแผ่นจะถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีที่ผิดเลย แบบที่ดีจะมีผิดและขัดแย้งกันน้อยที่สุด และเฉพาะส่วนปลีกย่อยเท่านั้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำแบบสร้างจริง (Asbuiilt Drawing) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่ผิดจากแบบจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกแบบก่อนทุกครั้ง แต่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้ผู้ออกแบบจะกระทำได้ในขอบเขตจำกัด และต้องเกิดผลดีต่อฝ่ายเจ้าของโครงการหรือเป็นการดัดแปลงเพื่อเข้ากับสภาวะแวดล้อมซึ่งแตกต่างจากขณะออกแบบ เช่น ขณะออกแบบบริเวณที่จะก่อสร้างเป็นพื้นที่ราบปราศจากอุปสรรคใด ๆ แต่เมื่อลงมือขุดฐานรากกลับพบท่อประปา หรือ
สาธารณูปโภคอื่นๆ หรือพบว่าสภาพดินแดกต่างกับผลที่ได้จากการเจาะสำรวจเป็นอันมากทำให้ต้องตัดแปลงฐานรากเพื่อให้เหมาะกับสภาวะแวดล้อมเหล่านี้เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะต้องบันทึกเป็น ลายลักษณ์อักษรแล้วส่งสำเนาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและเพื่อทำ Asbuilt Drawing แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นผลให้ต้องมีการเพิ่มหรือลดวงเงินจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าของโครงการเสียก่อน โดยเฉพาะถ้าเป็นงานราชการจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบปฏิบัติทุกประการ นอกจากนั้น ผู้ออกแบบมีหน้าที่ให้ความเห็นในการขออนุมัติใช้วัสดุทุกชนิดที่ระบุในแบบหรือข้อกำหนด ซึ่งผู้รับเหมาเสนอ โดยผ่านการกลั่นกรองจากผู้ควบคุมงานชั้นหนึ่งก่อน เช่น ส่วนผสมคอนกรีตเหล็กเสริม ลิฟต์ สุขภัณฑ์ จนถึง สี กลอนกุญแจ ฯลฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าของ งานอนุมัติอีกชั้นหนึ่ง

1.2 ผู้บริหารโครงการ
     เป็นหน่วยงานขนาดย่อมถึงใหญ่ มีวิศวกรสาขาต่างๆ สถาปนิก เศรษฐกร ผู้ประมาณราคา ช่างเขียนแบบ ฯลฯ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้เจ้าของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการก่อสร้างนับตั้งแต่ทำการศึกษาความเป็นไปได้ การคัดเลือกผู้ออกแบบ การทำประมาณราคาเป็นขั้นตอน ให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นแก่ผู้ออกแบบในฐานะที่ปรึกษาของเจ้าของโครงการ ควบคุมค่าก่อสร้างให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ ทำการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างขั้นแรก (Prequalification) จัดทำเอกสารประกวดราคาและเอกสารสัญญาดำเนินการประกวดราคาต่อรองและเซ็นสัญญาในบางครั้งรวมหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างด้วยนอกจากนั้น ยังเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับและจ่ายเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างที่ตนรับผิดชอบอยู่อาจกล่าวได้ว่าทำหน้าที่ทุกชนิดยกเว้นการออกแบบและแก้ไขแบบเท่านั้น ฉะนั้นอาคารจะถูกหรือแพง การก่อสร้างจะออกมาดีหรือไม่ดีผู้บริหารโครงการมีส่วนร่วมอยู่มาก

คาดการณ์การก่อสร้างในปี 2022

คาดการณ์การก่อสร้างในปี 2022 ว่าจะเป็นอย่างไร

600 400 admin

คาดการณ์การก่อสร้างในปี 2022 ว่าจะเป็นอย่างไร

     โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในปีนี้ มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา การลงทุนด้านการขนส่งที่เพิ่มขึ้นจากภาครัฐ มีแนวโน้มว่าจะรวมถึงการก่อสร้างทางหลวงและถนน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง พลังงานและพลังงานทางเลือก ผู้รับเหมาทั่วไปที่เกี่ยวข้องและสมาคมผู้ผลิตอุปกรณ์ยังคาดว่าตลาดการก่อสร้างจะเติบโตในระดับปานกลาง แม้ว่าจะไม่ใช่ภาพที่ใหญ่โตมากนัก แต่ก็ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

     คาดการณ์ว่าหมวดการก่อสร้างที่เติบโตได้น้อยในปีก่อนๆ ที่สุดจะกลับมาขายปลีกได้มากขึ้นอีกครั้งในปีนี้ ในส่วนการขายปลีกของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การก่อสร้างถนน ตึกสูงและอาคารสำนักงาน หรือการก่อสร้างที่พักอาศัย ก็มีโอกาสกลับมาเติบโตได้มากขึ้นในปีนี้ เนื่องจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานที่มีการเติบโตอยู่แล้วในทุกปี

     หลังจากประเทศได้ประสบปัญหาเศรษฐกิจชลอตัวในช่วงที่ผ่านมา เราก็ได้แต่หวังว่าการก่อสร้างจะขยายตัวและทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวอย่างที่ควรจะเป็น

เครื่องมือก่อสร้างและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

600 400 admin

เครื่องมือก่อสร้างและความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

เครื่องมือก่อสร้าง เครื่องมือดพื่อความปลอดภัยเป็นอุปกรณ์สำคัญสำหรับช่างก่อสร้างมาเป็นเวลายาวนานหลายร้อยปีมาแล้ว และแน่นอนว่าเป็นรากฐานที่สำคัญของมนุษย์ในการสร้างเกือบทุกสิ่งบนโลกนี้ ไม่ว่าจะเป็นช่างฝีมือผู้มีประสบการณ์ หรือจะเป็นช่างมือใหม่ เตรื่องมือก่อสร้างที่ปลอดภัยก็เป็นสิ่งที่สำคัญจำเป็นสำหรับโครงการก่อสร้างเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

สถิติของแรงงานที่ได้รับบาดเจ็บในสถานที่ก่อสร้างมีมากถึง 20,000-40,000 ครั้งต่อปี จากการใช้เครื่องมือก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน การบาดเจ็บเหล่านี้มีทั้งการบาดเจ็บเล็กน้อยไปจนถึงแก่ชีวิต การบาดเจ็บเหล่านี้มักเกิดขึ้นจากการกระแทก การลื่นไถลของเครื่องมือ หรือมีวัตถุหรือคนงานตกหล่นลงมาจากที่สูง ทำให้เกิดการศูนย์เสียตามที่ได้กล่าวไว้ขั้นต้น

สถานที่ก่อสร้างอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเพื่อช่วยป้องกันการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรับรองว่าคนงานก่อสร้างจะได้รับอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม และที่สำคัญผู้ปฎิบัติงานหรือคนงานก่อสร้างต้องไม่หลีกเลี่ยงการสวมอุปกรณืเพื่อความปลอดภัย ทั้งกับตัวเองและเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากจะช่วยป้องกันการบาดเจ็บที่มือจากการใช้เครื่องมือก่อสร้าง

เพื่อให้มีประสิทธิภาพในสถานที่ก่อสร้าง จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับงานของคนงาน ทั้งหมดนี้เน้นย้ำถึงเครื่องมือสำคัญบางอย่างที่พบในกล่องเครื่องมือก่อสร้าง และสรุปว่าควรใช้ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน