หน้าที่ประจำของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

หน้าที่ประจำของผู้ควบคุมงาน
600 400 admin

หน้าที่ประจำของผู้ควบคุมงาน

    ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างดำเนินไปตามแบบ ข้อกำหนดและหลักวิชา ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดูแลให้การใช้วัสดุก่อสร้างเป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทำรายงานประจำวัน ทำรายงานประจำสัปดาห์ ทำรายงานประจำเดือน ทำรายงานประจำงวด ทำ Progress Chart และแผนภูมิต่างๆ ทำรายงานสรุปผลความก้าวหน้าของที่จำเป็น งานแต่ละเดือนหรือแต่ละงวดตรวจผลการทดสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม เช่น คอนกรีต และเหล็ก หากปรากฏว่าคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด ต้องรีบรายงานวิศวกรผู้รับผิดชอบโดยด่วน ก่อนจะมีการตรวจรับงานจะต้องตรวจสอบว่าผลงานมีปริมาณ และคุณภาพตรงตามงวดหรือไม่นอกจากมีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูป รายการ ข้อกำหนด และหลักวิชาแล้ว ผู้ควบคุมงานยังจะต้องเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยในหน่วยงานก่อสร้าง ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดมาตรการป้องกันอันตรายต่างๆ มิให้เกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สินทั้งในเขตก่อสร้างและบริเวณข้างเคียง อีกทั้งต้องดูแลความสะอาด ความเรียบร้อย ตลอดจนสิ่งแวดล้อมเช่นอย่าให้น้ำท่วมบริเวณ หรือสกปรกเต็มไปด้วยฝุ่น และต้องระวังอย่าให้ผู้ที่อาศัยข้างเคียงได้รับความเดือดร้อนรำคาญเป็นอันขาดรวบรวมปัญหาและข้อขัดแย้งที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้และอุปสรรคต่างๆ เสนอต่อวิศวกร สถาปนิก หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้วแต่กรณีในกรณีที่กำหนดให้ผู้รับเหมาทำแผนการทำงาน เช่น CPM จะต้องตรวจสอบอยู่เสมอว่าการทำงานตรงตามเป้าหมายที่เขียนไว้หรือไม่หากปรากฏว่างานล่าช้ากว่ากำหนด จะต้องพยายามหาสาเหตุให้พบเพื่อหาวิธีแก้ไข การไม่เข้าใจหน้าที่ของตนเอง หน้าที่ของผู้ควบคุมงานไว้แล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังมีผู้สับสนกันมากพอสมควร ทำให้เกิดการลักลั่นกัน แม้ในบริษัทหรือหน่วยงานเดียวกันยังเข้าใจไม่เหมือนกัน บางรายทำงานเหมือนคนส่งหนังสือ (Messenger) คือไม่ใช้ความรู้ของตนเองเลย เมื่อมีคำถามจากผู้รับจ้างก่อสร้าง ก็จะทำหน้าที่จัดส่งคำถามนั้นไปยังผู้ออกแบบหรือเจ้าของโครงการไม่ว่าคำถามนั้นจะง่ายเพียงใด ในทางตรงกันข้ามบางรายทำเป็นพหูสูตรไปเลย เมื่อมีคำถามแบบเดียวกันเข้ามาก็ตัดสินใจเอง และตอบคำถามเองทั้งหมด ไม่ว่าจะเข้าใจ concept ของแบบหรือไม่ก็ตามบางรายเคยมีตัวอย่างผู้ควบคุมงานสั่งแก้แบบเหล็กพื้นจากธรรมดา (Simply Supported Stab) ซึ่งเหล็กจะต้องอยู่ล่าง เป็นพื้นยื่น (Cantilevered Slab) เพราะดูรูปกลับทางแล้วเข้าใจว่าผู้ออกแบบได้ออกแบบเป็นพื้นยื่นสองข้างมาชนกัน จึงเปลี่ยนเป็นเหล็กอยู่ข้างบนเคราะห์ดีที่ผู้ออกแบบมาเห็นทันจึงไม่เกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ก็มี เพราะฉะนั้นการกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจนเลยค่อนช้างจะลำบาก ผู้ควบคุมงานควรจะใช้ความรู้ทางช่างพอสมควรสิ่งใดที่แน่ใจ 100% ก็สั่งการได้ สิ่งใดที่สงสัยแม้เล็กน้อยก็ควรถามผู้ออกแบบ หรือเจ้าของโครงการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นแล้วแต่กรณี แต่ระวังอย่าให้ เขาว่าได้ว่าทำงานเหมือนคนส่งเอกสารก็แล้วกัน