เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนสอง)

ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
600 400 admin

ผู้ควบคุมงาน

ในที่นี้ผู้ควบคุมงานหมายถึงผู้แทนผู้ว่าจ้างอาจเป็นบุคคลคนเดียวสำหรับงานขนาดเล็ก หรือกลุ่มบุคคล หรือสำนักงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาสำหรับงานขนาดใหญ่ โดยจะเป็นชุดเดียวกับผู้ออกแบบ หรือคนละชุดก็ได้หรืออาจอยู่ในกลุ่มของผู้จัดการก่อสร้าง, CM (Construction Manager) ผู้บริหารโครงการPM (Project Manager) ก็ได้ มีหน้าที่หลักคอยควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดและหลักวิชานอกจากนั้น จะต้องดูให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย หากพบอุปสรรคควรร่วมมือกันหาวิธีแก้ไขทันทีเพื่อให้งานคล่องตัว ไม่ใช่รอให้ทำผิดแล้วจึงค่อยจับผิดในภายหลัง ในกรณีเช่นนั้นการแก้ไขกระทำได้ยากและสิ้นค่าใช้จ่ายมากทั้งยังทำให้เสียเวลาไปเปล่าๆ โดยไม่เกิดประโยชน์ใด และทำให้เกิดปัญหาด้านมนุษยสัมพันธ์ขึ้น ซึ่งย่อมจะไม่เป็นผลดีแก่ทุกๆ ฝ่าย

คุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณสมบัติดังนี้

ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพไม่ใช้ความรู้ในทางที่ผิด
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทุกข้อโดยเคร่งครัด
ไม่ใช้อารมณ์ในการปฏิบัติงาน
ให้ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
มีความรับผิดชอบต่องาน
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของผู้รับเหมาก่อสร้าง
ประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการ  ผู้ออกแบบ และผู้รับเหมาก่อสร้างในระดับหนึ่งเพื่อให้การก่อสร้างดำเนินไปโดยมีอุปสรรคน้อยที่สุด
มีมนุษยสัมพันธ์ดี

สิ่งที่ผู้ควบคุมงานพึงปฏิบัติ

ศึกษาแบบ ข้อกำหนด และสัญญา โดยละเอียดล่วงหน้าก่อนที่งานก่อสร้างนั้นจะเริ่มหากพบว่ามีข้อขัดแย้งกันเองในแบบหรือ กำหนดหรือสงสัยว่าจะมีข้อผิดพลาด จะรีบรายงานต่อผู้ออกแบบเพื่อขอคำวินิจฉัยทันศึกษาค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้อย่างละเอียดทำรายการย่อสำคัญ ๆ ที่จะต้องอ้างชิงบ่อยๆ และย่อแบบส่วนที่กำลังก่อสร้างเอาติดตัวไว้ตลอดเวลา จะสะดวกมากในการตรวจงานหมั่นตรวจวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างว่ามีคุณสมบัติและคุณภาพตรงตามตัวอย่างที่ได้รับอนุมัติแล้วหรือไม่ หากไม่ตรงจะต้องรีบสั่งเปลี่ยน โดยด่วน ไม่ควรปล่อยให้ใช้จนมากแล้วจึงจะสั่งรื้อและถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้น และเห็นว่าไม่สามารถจะรื้อเปลี่ยนได้จะต้องรีบแจ้งวิศวกร หรือ สถาปนิกผู้รับผิดชอบทันทีเพื่อพิจารณาหาวิธีแก้ไข ร่วมมือกับผู้รับเหมาก่อสร้างหามาตรการก่อสร้างที่จะทำให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็วและประหยัดเพื่อให้ตรงตามความต้องการของเจ้าของโครงการ