เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนแรก)

รูปแบบการก่อสร้าง1
600 400 admin

เรียนรู้รูปแบบและระเบียบของการก่อสร้างโดยทั่วไป (ตอนแรก)
   ในงานก่อสร้างทั่วไปจะมีผู้เกี่ยวข้องโดยตรง กับงานอยู่ 5 ฝ่ายคือ เจ้าของโครงการผู้บริหารโครงการหรือที่ปรึกษาผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมาก่อสร้าง ในที่นี้จะเน้นเรื่องผู้ควบ คุมงานเพียงเรื่องเดียว

1.1 การออกแบบหรือผู้ออกแบบ
     หมายถึงวิศวกร สถาปนิก บริษัทหรือสำนักงานที่ปรึกษา ทำหน้าที่ออกแบบทางสถาปัตยกรรมและหรีอวิศวกรรมสาขาต่างๆจัดทำบทกำหนดหรือรายละเอียดประกอบแบบ ประมาณราคา และให้คำปรึกษาในการประกวดราคาตลอดจนตรวจงานก่อสร้างเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม และให้คำปรึกษาเมื่อเกิดปัญหาใด ๆ ขึ้นในขณะก่อสร้างอย่างไรก็ดี ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่แบบทุกแผ่นจะถูกต้องสมบูรณ์ไม่มีที่ผิดเลย แบบที่ดีจะมีผิดและขัดแย้งกันน้อยที่สุด และเฉพาะส่วนปลีกย่อยเท่านั้น ฉะนั้นจึงจำเป็นต้องจัดทำแบบสร้างจริง (Asbuiilt Drawing) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตามที่ผิดจากแบบจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ออกแบบก่อนทุกครั้ง แต่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนี้ผู้ออกแบบจะกระทำได้ในขอบเขตจำกัด และต้องเกิดผลดีต่อฝ่ายเจ้าของโครงการหรือเป็นการดัดแปลงเพื่อเข้ากับสภาวะแวดล้อมซึ่งแตกต่างจากขณะออกแบบ เช่น ขณะออกแบบบริเวณที่จะก่อสร้างเป็นพื้นที่ราบปราศจากอุปสรรคใด ๆ แต่เมื่อลงมือขุดฐานรากกลับพบท่อประปา หรือ
สาธารณูปโภคอื่นๆ หรือพบว่าสภาพดินแดกต่างกับผลที่ได้จากการเจาะสำรวจเป็นอันมากทำให้ต้องตัดแปลงฐานรากเพื่อให้เหมาะกับสภาวะแวดล้อมเหล่านี้เป็นต้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะต้องบันทึกเป็น ลายลักษณ์อักษรแล้วส่งสำเนาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบและเพื่อทำ Asbuilt Drawing แต่ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นผลให้ต้องมีการเพิ่มหรือลดวงเงินจะต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าของโครงการเสียก่อน โดยเฉพาะถ้าเป็นงานราชการจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามขั้นตอน และระเบียบปฏิบัติทุกประการ นอกจากนั้น ผู้ออกแบบมีหน้าที่ให้ความเห็นในการขออนุมัติใช้วัสดุทุกชนิดที่ระบุในแบบหรือข้อกำหนด ซึ่งผู้รับเหมาเสนอ โดยผ่านการกลั่นกรองจากผู้ควบคุมงานชั้นหนึ่งก่อน เช่น ส่วนผสมคอนกรีตเหล็กเสริม ลิฟต์ สุขภัณฑ์ จนถึง สี กลอนกุญแจ ฯลฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือเจ้าของ งานอนุมัติอีกชั้นหนึ่ง

1.2 ผู้บริหารโครงการ
     เป็นหน่วยงานขนาดย่อมถึงใหญ่ มีวิศวกรสาขาต่างๆ สถาปนิก เศรษฐกร ผู้ประมาณราคา ช่างเขียนแบบ ฯลฯ ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้เจ้าของโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จสิ้นการก่อสร้างนับตั้งแต่ทำการศึกษาความเป็นไปได้ การคัดเลือกผู้ออกแบบ การทำประมาณราคาเป็นขั้นตอน ให้คำปรึกษาและข้อคิดเห็นแก่ผู้ออกแบบในฐานะที่ปรึกษาของเจ้าของโครงการ ควบคุมค่าก่อสร้างให้อยู่ในวงเงินงบประมาณ ทำการคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างขั้นแรก (Prequalification) จัดทำเอกสารประกวดราคาและเอกสารสัญญาดำเนินการประกวดราคาต่อรองและเซ็นสัญญาในบางครั้งรวมหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างด้วยนอกจากนั้น ยังเป็นผู้ประสานงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รับและจ่ายเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างที่ตนรับผิดชอบอยู่อาจกล่าวได้ว่าทำหน้าที่ทุกชนิดยกเว้นการออกแบบและแก้ไขแบบเท่านั้น ฉะนั้นอาคารจะถูกหรือแพง การก่อสร้างจะออกมาดีหรือไม่ดีผู้บริหารโครงการมีส่วนร่วมอยู่มาก